messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
folder การจัดการองค์ความรู้ (KM)
คำสั่งมอบหมายพนักงานส่วนตำบลให้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบงานกิจการสภา อบต.วังนกแอ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55 |
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่องกำหนดจำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56 |
องค์ความรู้องค์กร (KM) งานนิติกร poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44 |
องค์ความรู้องค์กร (KM) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 63 |
องค์ความรู้องค์กร (KM) งานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53 |
องค์ความรู้องค์กร (KM) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 71 |
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 62 |
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 59 |
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างของพนักงานจ้าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 67 |
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54 |
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 59 |
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49 |
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57 |
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48 |
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51 |
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 63 |
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55 |
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 77 |
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60 |
1 - 20 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น