องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
account_box สมาชิกสภา
นายจรูญ เจริญใจ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
นายชุมพร พิมเสน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
นายวิชัย ทิมเกลี้ยง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
นายสมบุญ จัดชาวนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 1
นายบุญช่วย จันทร์น้ำคบ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 2
นายโพพันธ์ บางแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 3
นายสอาด บุญเรือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 4
นายสมนัด มหาผล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 5
นายภุชงค์ วิศิษฎ์ศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 6
นายวัชรินทร์ ศรีน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 7
นายปอ โพธินา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 8
นายวีระ รอสวัสดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 9
นางหวาน ไกรกิจราษฎร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 10
นายเสงี่ยม แก้วมิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 11
นายยุทธ รวมญาติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น หมู่ที่ 12
นายวัชรพงศ์ พวงพัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 13
นายจรูญ เจริญใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 14
นายบุญทัน พรมมาอินทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 15
นายธีระชม หาญคำภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 16
นายวสันต์ บุญกระจ่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 17
นายณรงค์เดช แป้นคล้าย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 18
นายวิชัย ทิมเกลี้ยง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 19
นายชุมพร พิมเสน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 20


× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น