องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางธมลวรรณ เทียนทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
โทร : 089-7089608
นางสาวพรรณี ชัยประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 065-2235593
นางวรัญญา คำเชื้อ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-980-5818
นายธเนศ ศรีปาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-488-1999
นางสาวมะลิวัลย์ ผิวอ่อน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 085-613-0460