องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
check_circle บริการขั้นพื้นฐาน
การคมนาคม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ตั้งอยู่ในเขตอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ริมถนนสายพิษณุโลก–หล่มสัก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 12 ห่างจากอำเภอวังทองประมาณ 19 กิโลเมตร และจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 34 กิโลเมตร *** มีรถโดยสารประจำทางระหว่างเมือง ผ่าน สาย พิษณุโลก - นครไทย – ชาติตระการ –หล่มสัก - ชุมแพ – ขอนแก่น –อุดรธานี พิษณุโลก – ด่านซ้าย - เชียงใหม่ – ขอนแก่น เชียงราย – ขอนแก่น *** มีรถโดยสารประจำทางระหว่างท้องถิ่น สายพิษณุโลก – ทรัพย์ไพรวัลย์ - บ้านกลาง สายวังทอง – ทรัพย์ไพรวัลย์ - บ้านกลาง
แหล่งน้ำ ในตำบล
- อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง ที่หมู่ 8,9 กักเก็บน้ำได้ตลอดปี - ฝายน้ำล้น จำนวน 15 แห่ง - บ่อน้ำตื้น จำนวน 35 แห่ง - บ่อบาดาล จำนวน 39 แห่ง - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 32 แห่ง - ประปาภูเขา จำนวน 11 แห่ง
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
** แม่น้ำเข็ก (แม่น้ำวังทอง ) ซึ่งไหลมาจากอำเภอเขาค้อ เข้าสู่ตำบลวังนกแอ่น ที่หมู่ 16 ไหลผ่านเข้าสู่ หมู่ที่ 15,5,18,3,17,7,2 และออกไปทางหมู่ที่ 1 ไหลสู่ตำบลชัยนาม ระยะทาง แม่น้ำไหลผ่าน ตำบลนี้ประมาณ 38 กิโลเมตร มีน้ำตลอดทั้งปี ** ป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำวังทอง ฝั่งซ้าย – ขวา ** อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ** ป่าอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
น้ำตกสกุโณทยาน (สวนรุกขชาติสกุโณทยาน) หมู่ที่ 2 บ้านวังนกแอ่น ตำบลวังนกแอ่นริมถนนสายพิษณุโลก–หล่มสัก( ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 12 ) ห่างจากอำเภอวังทอง ประมาณ 13 กิโลเมตร และจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 28 กิโลเมตร และยังมีน้ำตกปอย แก่งซอง แก่งโสภา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลวังนกแอ่นกับตำบลแก่งโสภา


× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น