messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
check_circle สภาพทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
ตำบลวังนกแอ่น จัดตั้งเป็นตำบลเมื่อ พ.ศ. 2479 ราษฎรอพยพมาจากหลายแห่ง เช่น เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า ประเทศลาว และอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย เข้ามาทำไร่ ทำสวน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้เล่าขานกันว่า ในเดือนสามจะมีนกนางแอ่น มาเกาะตามบ้านเรือน ชาวบ้านเรียกติดปากว่า “บ้านวังนกแอ่น” เดิมบ้านวังนกแอ่นขึ้นกับตำบลชัยนาม มีนายเลื่อมเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแรก ต่อมา นายเหล่ พนารักษ์ เป็นนายอำเภอวังทอง ได้แยกบ้านวังนกแอ่นออกจากตำบลชัยนาม ตั้งเป็นตำบลวังนกแอ่น
ประวัติหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ได้ยกฐานะจากสภาตำบลวังนกแอ่น เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 เป็นราชการส่วนท้องถิ่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน จำนวน 6,553 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 16,492 คน แยกเป็น ชาย จำนวน 8,503 คน คิดเป็นร้อยละ 51.56 หญิง จำนวน 7,989 คน คิดเป็นร้อยละ 48.44 มีความหนาแน่นเฉลี่ย 31.50 คน / ตร.กม.
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ จด ตำบลแก่งโสภา ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย ทิศใต้ จด ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง ทิศตะวันออก จด ตำบลดินทอง ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง ทิศตะวันตก จด อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านบ่อ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง ริมถนนสายพิษณุโลก–หล่มสัก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 12 (ห่างจากอำเภอวังทอง ประมาณ 19 กิโลเมตร และตัวจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 34 กิโลเมตร ) เนื้อที่ ประมาณ 523.55 ตารางกิโลเมตร หรือ 327,218 ไร่
สภาพภูมิประเทศ
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง และภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย และฝั่งขวา รวมทั้งในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ มีแม่น้ำเข็กไหลผ่านกลางตำบล จากทิศตะวันออก ไหลไปสู่ทิศตะวันตก มีหมู่บ้านตั้งอยู่กระจัดกระจายอยู่ริมสองฝั่ง ของแม่น้ำและภูเขา ซึ่งเหมาะกับการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์
อาชีพประชากร
- ทำไร่ ทำสวน ( มันสำปะหลัง ข้าวโพด ทำสวนผลไม้ ปลูกยางพารา ฯลฯ ) - เลี้ยงสัตว์ ( ไก่ สุกร โค กระบือ ) - ค้าขาย - อุตสาหกรรมในครัวเรือน( เครื่องปั้นดินเผาทำถังขยะจากยางรถยนต์ กลั่นสุราพื้นบ้าน ฯลฯ) - รับจ้างทั่วไป
เขตการปกครอง
ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 20 หมู่บ้าน ได้แก่× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น