องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
account_box สำนักปลัด
นางสาวพรรณี ชัยประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอริยา สพานแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวเนาวรัตน์ สั่งสอน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ/ ชำนาญการ
นายสรายุทธ ปิ่นเกตุ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ ชำนาญการ
นางสาวสุภาภรณ์ ศรีอาวุธ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางเยาวรัตน์ เชื้อเมืองพาน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีปรินทร ปรมปณต
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายนเรศ คนหลัก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวพีระวรรณ มากมี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สิบเอกสมชาย ปั้นคล้าย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวนงนุช ยอดปา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวชลธานาวี บุญช่วยสุข
ผู้ช่วยนิติกร
(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายพชรดี สัทธศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายธีรภาพ พรหมมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ว่าง)
ภารโรง
นายรำไพ ท้วมไชยนาม
คนงาน
นายพรชัย สินอินทร์
คนงาน
นายสุนทร มหาโยธี
คนงาน
(ว่าง)
คนงาน
(ว่าง)
คนงาน
นายเอกสิทธิ์ พรหมเจดีย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสามารถ สนมฉ่ำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายแทน จันทร์มา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายพีรบูรณ์ มีอุดร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสองแคว ขุนจารย์
พนักงานขับรถยนต์
นายศุภชัย กันมา
พนักงานขับรถยนต์
(ว่าง)
คนงานประจำรถขยะ