องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
folder การจัดการองค์ความรู้ (KM)
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายพนักงานส่วนตำบลให้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบงานกิจการสภา อบต.วังนกแอ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่องกำหนดจำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file องค์ความรู้องค์กร (KM) งานนิติกร poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file องค์ความรู้องค์กร (KM) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file องค์ความรู้องค์กร (KM) งานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file องค์ความรู้องค์กร (KM) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างของพนักงานจ้าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
1 - 20 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2