ชื่อเรื่อง : โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังตาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.85 - 013 บริเวณกลุ่มซำปะคาว เริ่มจากถนน คสล.เดิม ถึงวงเวียนวัดป่าวังแสงธรรม หมู่ที่ 6 บ้านวังตาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก