ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง