ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องเขียน จำนวน ๒ รายการ โครงการสัมมนาการตลาดผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง