ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการอบรมและให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง