ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง