หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย ป่าโป่งแค ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อยและป่านาอิน-นายาง ในท้องที่ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ และตำบลคันโช้ง ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. 2561  
 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย ป่าโป่งแค ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อยและป่านาอิน-นายาง ในท้องที่ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ และตำบลคันโช้ง ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. 2561 ซึ่งตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 หมวด 6 มาตรา 42 วรรค 2 บัญญัติว่า \\\\\\\"เมื่อได้มีประกาศของรัฐมนตรีกำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทใดแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้
    (1) ล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทนั้น
    (2) เก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่าซึ่งห้ามมิให้ล่านั้น
    (3) ยึดถือครอบครองที่ดิน หรือ ตัด โค่น แผ้วถาง เผา ทำลายต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่น หรือขุดหาแร่ ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว์ หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ หรือทำให้น้ำในลำน้ำ ลำห้วย หนอง บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง เป็นพิษ หรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี หรือเมื่ออธิบดีได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราว ๆ ในเขตห้ามล่า แห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ\\\\\\\"

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มิ.ย. 2562 เวลา 14.54 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

ผู้เข้าชม 12 ท่าน