http://www.dla.go.th/pub/survey256005.jsp
 
ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 

ด้วยจังหวัดแจ้งว่าได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ยกร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวก 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งได้นำข้อมูลร่างกฎหมายดังกล่าวลงเผยแพร่ในเว็บไซด์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th หัวข้อ \"ข้อมูลข่าวสาร\")
จึงขอความร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ม.ค. 2562 เวลา 15.56 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

ผู้เข้าชม 45 ท่าน