https://itas.nacc.go.th/go/eit/olzbi5
 
ขอความร่วมมือให้ผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทำแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบสำรวจซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการ ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนการรับรู้ของท่านได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ และขอยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและคำตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกนำไป เผยแพร่หรือใช้เพื่อการใด ๆ ทั้งสิ้น โดยการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะของภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการวิเคราะห์หรือรายงานเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โดยสามารถทำแบบสำรวจได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/olzbi5
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้


 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ย. 2561 เวลา 11.17 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

ผู้เข้าชม 33 ท่าน