ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๕๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง