ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบชุดฝึก หรือชุดปฏิบัติการ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)อบต. วังนกแอ่น จำนวน ๔๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง