ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการสัมมนาการตลาดผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน พ.ศ.๒๕๖๖ ขนาด ๑x๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง