ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๕๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง