ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง