ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการจิตอาสาพระราชทาน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง