ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๓.๓๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โครงการอบรมและให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง