ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก สายโปร่งปะ จากถนนหินคลุกเดิม ถึงบริเวณที่ดินนางบานเย็น อินสุตา หมู่ที่ 16 บ้านปากน้ำปอย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง