ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร จำนวน 6 ชุด และแท่นชาร์จ จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง