ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนนมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๘ แห่ง และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จำนวน ๕ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง