องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
รายละเอียด : 20 มกราคม 2566 สำนักปลัด จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ให้กับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 45 – 59 ปี ในเขตพื้นที่ตำบลวังนกแอ่น จำนวน 50 คน ณ ศูนย์ศูนย์ประชุม อบต.วังนกแอ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจผู้สูงอายุเกี่ยวกับสาเหตุและการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมทั้งการเฝ้าระวังตนเองและหลีกเลี่ยง ที่จะทำให้เกิดความพิการในวัยผู้สูงอายุ และเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพผู้สูงอายุในความช่วยเหลือตนเอง เพื่อสุขภาพ กาย ใจ สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมและการทำกิจกรรมภายในครอบครัวและชุมชนด้วยความภาคภูมิใจ
ผู้โพส : admin