องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ประชุมสภาองค์การบริาหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
รายละเอียด : วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จัดประชุมประชุมสภาองค์การบริาหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 1. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 2. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 3. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 4. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ผู้โพส : admin