messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
รายละเอียด : วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. งานกิจการสภา จัดประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม อบต.วังนกแอ่น เพื่อพิจารณาอนุมัติ และเห็นชอบ ดังนี้ 1. เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 2. เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/ 2567 3. อนุมัติจ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 2 โครงการ จำนวน 8,958,000บาท
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น