messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
insert_drive_file คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
เอกสารการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
find_in_page คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
เอกสารประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
คู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
คู่มือการให้บริการประชาชน ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
คู่มือการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 80 |
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 77 |
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 68 |
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 66 |
เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพานิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 61 |
หนังสือมอบอำนาจ (ทะเบียนพานิชย์) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43 |
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (ทะเบียนพานิชย์) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 66 |
คำขอตรวจค้นเอกสาร ใบเทน (ทะเบียนพานิชย์) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 66 |
คำร้อง (ทะเบียนพานิชย์) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 92 |
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 68 |
ใบคำร้องทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 63 |
แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค ผู้ประสบภัยแล้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 96 |
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 67 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น